Category Archives: 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG (Q.V: Hồi 50)

Hồi thứ năm mươi Bạch đầu quân sĩ tại, Vãng vãng thuyết Nguyên-phong. (Trần Nhân-tông) (Người lính già đầu bạc, Kể mãi chuyện Nguyên-Phong). Ngày 21 tháng Chạp, năm Đinh Tỵ nhằm niên hiệu Nguyên-Phong thứ 7 đời vua Thái-tông … Continue reading

Posted in 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG (Q.V: Hồi 49)

Hồi thứ bốn mươi chín Thăng-long di hận Ngột Lương Hợp Thai ra lệnh đánh vào Phù-lỗ. Lôi-kỵ, dàn hàng, reo hò tiến lên. Trong chiến lũy im lìm, không một tiếng động, không một bóng người. Tới hàng rào, … Continue reading

Posted in 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG (Q.V: Hồi 48)

Hồi thứ bốn mươi tám Phải coi dân như con đỏ Đoàn quân của các Đô-thống Lê Phẩm, Phạm Long, Nguyễn Bích rút về tới Phù-lỗ, thì được Nguyên-Phong hoàng đế cùng Hưng Đạo Vương ra đón. Đoàn quân mang … Continue reading

Posted in 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG (Q.V: Hồi 47)

Hồi thứ bốn mươi bẩy Cả nước là thành Toàn dân thủ thành Triệt Triệt Đô hỏi viên quan phụ trách chữa ngựa: – Vô lý, rõ ràng hôm qua, ngựa chúng ta đang bệnh, y chữa khỏi mà ? … Continue reading

Posted in 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG (Q.V: Hồi 46)

Hồi thứ bốn mươi sáu Dưới cờ bình Mông Linh-Từ quốc mẫu hỏi Hưng Đạo Vương : – Không biết Tiết-chế ra lệnh cho già này đem cung quyến đến vùng nào ? Hưng Đạo Vương đưa mắt nhìn Quốc-mẫu … Continue reading

Posted in 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG (Q.V: Hồi 45)

Hồi thứ bốn mươi lăm Tiết chế binh mã Đại Việt Lại nói Chiêu-Minh vương đặt câu hỏi: Thế nào là cả nước đều là thành, toàn dân đều là binh thủ thành. Câu hỏi của Chiêu-Minh vương cũng là … Continue reading

Posted in 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG (Q.V: Hồi 44)

Hồi thứ bốn mươi bốn Di chúc Nguyên-phong Niên hiệu Nguyên-Phong nguyên niên đời vua Thái-tông nhà Trần (DL.1251, Tân Hợi), bên Trung-quốc, phương Nam nhằm niên hiệu Thuần-hựu thứ 11 nhà Tống; phương Bắc nhằm niên hiệu Nguyên Hiến-tông … Continue reading

Posted in 09- ANH HÙNG ĐÔNG-A, DỰNG CỜ BÌNH MÔNG