Category Archives: 08- NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM-QUỐC SƠN-HÀ (Q.V: Hồi 41-Hết)

QUYỂN V – hồi 41 — 50 – Hồi thứ bốn mươi mốt Kim-cương thập bát hùng Ngày Nhâm Thìn, mùa Đông, tháng chạp, niên hiệu Anh-vũ Chiêu-thắng nguyên niên đời vua Nhân-tông bên Đại-Việt (10-12– Bính-Thìn. DL. 7-1-1077) nhằm … Continue reading

Posted in 08- NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM-QUỐC SƠN-HÀ (Q.IV: Hồi 31-40)

QUYỂN IV – hồi 31 — 40 – Hồi thứ ba mươi mốt Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Âu Huyền cầm ống tiêu để lên miệng thổi, âm thanh nghe rất quái dị. Khoảng một khắc sau (14 phút ngày … Continue reading

Posted in 08- NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM-QUỐC SƠN-HÀ (Q. III: Hồi 21-30)

QUYỂN III – hồi 21 — 30 – Hồi thứ hai mươi mốt Tân-Pháp Vương-An-Thạch Thiệu-Cực tiếp: – Thân phụ Thạch tên Ích, làm chức đô-quan viên-ngoại lang. Thủa nhỏ Thạch ham đọc sách, cực thông minh, nhớ dai. Bất … Continue reading

Posted in 08- NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM-QUỐC SƠN-HÀ (Q.II: Hồi 11-20)

QUYỂN II – hồi 11 — 20 – Hồi thứ mười một Luận về chữ lễ Trinh-Dung chắp tay hành lễ với thầy đồ Trọng-San: – Thưa thầy! Thầy là bậc khiêm khiêm quân tử, xin thầy dạy cho một … Continue reading

Posted in 08- NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM-QUỐC SƠN-HÀ (Q.I: Hồi 1-10)

QUYỂN I – hồi 1 — 10 – Hồi thứ nhất Tiềm long hàn vi (Lấy ý trong Nhị-thập tứ hiếu: Ðức đại thánh họ Ngu tên Thuấn, Buổi tiềm long gặp vận hàn vi. Ý nói: vua Thuấn trong … Continue reading

Posted in 08- NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM-QUỐC SƠN-HÀ (Tựa)

Thư viết cho tuổi trẻ tộc Việt Để giải những nghi vấn lịch sử : Đi thăm chiến trường thời Tống Lý (Tựa bộ Nam Quốc Sơn Hà) Những giòng dưới đây tôi viết dành cho tuổi trẻ Việt, chưa … Continue reading

Posted in 08- NAM QUỐC SƠN HÀ

NAM-QUỐC SƠN-HÀ (Dẫn Nhập)

Thư viết cho tuổi trẻ tộc Việt về những nguồn tài liệu để tìm hiểu cuộc Bắc-phạt thời Lý (Dẫn nhập bộ Nam Quốc Sơn Hà) Những giòng dưới đây tôi viết dành cho tuổi trẻ Việt, chưa có chút … Continue reading

Posted in 08- NAM QUỐC SƠN HÀ