Category Archives: 02- ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ

ĐỘNG-ĐÌNH-HỒ NGOẠI-SỬ (Q.III: Hồi 61-70)

QUYỂN III HỒI THỨ SÁU MƯƠI MỐT Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi. (Chinh phụ ngâm khúc) Trần Tự-Sơn, Đào Kỳ, Đô Dương… đến chỗ trú của anh hùng Lĩnh Nam ở … Continue reading

Posted in 02- ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ

ĐỘNG-ĐÌNH-HỒ NGOẠI-SỬ (Q.II: Hồi 51-60)

QUYỂN II HỒI THỨ NĂM MƯƠI MỐT Hữu nữ đồng xa, Nhan ngư nghiêu hoa. (Kinh thi, Trịnh Phong) Dịch nghĩa: Có người con gái đi cùng xe, Nhan sắc đẹp như hoa. Ba người lấy ngựa từ biệt Tạ … Continue reading

Posted in 02- ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ

ĐỘNG-ĐÌNH-HỒ NGOẠI-SỬ (Q.I: Hồi 41-50)

(tiếp theo bộ Anh Hùng Lĩnh Nam) QUYỂN I HỒI THỨ BỐN MƯƠI MỐT Nay Hán xuống Bạch thành đóng lại (Chinh phụ ngâm khúc) Nghiêm Sơn cho các đạo binh lên đường được ba ngày thì có ngựa lưu … Continue reading

Posted in 02- ĐỘNG ĐÌNH HỒ NGOẠI SỬ