Author Archives: Lê Thy

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 111 – Hết)

Hồi thứ một trăm mười một Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, Sơn hà thiên cổ điện kim âu. (vua Trần Nhân tông) Xã tắc hai lần chồn ngựa đá, Non sông nghìn thủa vững âu vàng.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | 2 Comments

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 110)

Hồi thứ một trăm mười Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí, Đằng giang tự cổ huyết do hồng. (Núi Vạn kiếp chỗ nào cũng có linh khí, Sông Bạch đằng từ cổ do huyết giặc nên hồng) Vế trên … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 110)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 109)

Hồi thứ một trăm lẻ chín Vãn tuế hồi cố hương. Anh hùng đại sát Đát. Tuổi già về quê, Anh hùng giết giặc (Bài tán Vũ Uy vương, trong Trần tông ngọc phả, hệ Đế phái).

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | 1 Comment

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 108)

Hồi thứ một trăm lẻ tám Đông hải thoái nhất bộ, Vân đồn đoạt vạn lương. (Bài tán Nhị tổ Nhân Huệ vương trong Trần tông ngọc phả)(Bình Ngô đại cáo) ( Trên biển Đông lùi một bước. Trận Vân … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 108)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 107)

Hồi thứ một trăm lẻ bẩy Trận Hàm tử giết tươi Toa Đô (Bình Ngô đại cáo)

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 107)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 106)

Hồi thứ một trăm lẻ sáu Quần hồng che chở đấng trừ quân.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 106)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 105)

Hồi thứ một trăm lẻ năm Thân làm chó săn. Bội cha, phản anh, Mãi quốc cầu vinh, Ô danh vạn đại.

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Tagged , , , , | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 105)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 104)

Hồi thứ một trăm lẻ bốn Ta thà làm quỷ nước Nam, Còn hơn làm vương đất Bắc. (Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng).

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 104)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 103)

Hồi thứ một trăm lẻ ba Võ kinh Thuần Chính Thập Nhị Thủ,

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Tagged , , , , , | 3 Comments

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 102)

Hồi thứ một trăm lẻ hai Đại hội Diên Hồng,

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 102)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 101)

Hồi thứ một trăm lẻ một Đại hội Bình than,

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.VI: Hồi 101)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 100)

Hồi thứ một trăm Cầm tù quốc tặc anh hùng nộ, Thúc bá gian hùng bất khả dung. (Cầm tù giặc nước anh hùng giận, Chú bác gian hùng cũng chẳng tha)

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 100)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 99)

Hồi thứ chín mươi chín Gươm thiêng Hàm tử

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 99)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 98)

Hồi thứ chín mươi tám Tất cả đều là con cháu A La

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 98)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 97)

Hồi thứ chín mươi bẩy Quần đảo Hoàng sa, Trường sa (1)

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 97)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 96)

Hồi thứ chín mươi sáu Đạo binh Hàm tử

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 96)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 95)

Hồi thứ chín mươi lăm Cốt nhục trùng phùng,

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 95)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 94)

Hồi thứ chín mươi tư An Nam tứ đại thần khí

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 94)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 93)

Hồi thứ chín mươi hai Móng vuốt bọn mãi quốc

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 93)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 92)

Hồi thứ chín mươi hai Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, (Văn Thiên Tường) Người ta sinh ra ai mà không phải chết, Hãy để lại tấc lòng son trong sử sách

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 92)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 91)

Hồi thứ chín mươi mốt Liên minh Bắc liêu, Mông cổ, Nãi man

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.V: Hồi 91)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 90)

Hồi thứ chín mươi Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 90)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 89)

Hồi thứ tám mươi chín Chùa Cầu Đông

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 89)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 88)

Hồi thứ tám mươi tám Lưỡng quốc công thần

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 88)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 87)

Hồi thứ tám mươi bẩy Thái tử Thoát Hoan

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 87)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 86)

Hồi thứ tám mươi sáu Cân quắc hộ sơn hà, (Dùng khăn yếm giữ non sông)*

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 86)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 85)

Hồi thứ tám mươi lăm; Con cháu của vua Trưng

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 85)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 84)

Hồi thứ tám mươi tư Đã đem xương máu đền non nước, Còn mãi tinh thần với quốc dân

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 84)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 83)

Hồi thứ tám mươi ba Thiên hương, quốc sắc anh hùng lụy, Nhất phiến tài tình lưỡng quốc ân. (Hương trời sắc nước làm cho anh hùng phải lụy. Một đấng tài tình 2 nước chịu ơn) Câu đối ở … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 83)

ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 82)

Hồi thứ tám mươi hai Nam thiên hoa khôi hữu nhị, Thiên hạ thần kiếm vô song. (Hoa khôi trời Nam có thể có hai, Thần kiếm thiên hạ chỉ có một) (Văn Thiên Tường, thơ ca tụng vương phi … Continue reading

Posted in 10- ANH HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ | Comments Off on ANH-HÙNG ĐÔNG-A, GƯƠM THIÊNG HÀM TỬ (Q.IV: Hồi 82)